1. Pagrindinės sąvokos


1.1. „Bendrovė“, „mes“ ir „mus“ reiškia VŠĮ „Kino Aljansas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą viešąją įstaigą, kurios juridinio asmens kodas 126218936, buveinės adresas yra Goštauto g. 4, 01106 Vilnius, Lietuva, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
1.2. Suderinami įrenginiai – tai su Platforma suderinamas įrenginys, kaip nurodyta šiose sąlygose.
1.3. Narys – tai asmuo, kuris pateikė reikiamą informaciją ir priėmė narystę Platformoje, o narystė turi atitinkamą reikšmę.
1.4. Nario paskyra – tai Nario sąskaita, kurią Narys turi Bendrovėje Platformos turinio pirkimo ar nuomos per Platformą tikslais.
1.5 Platformos turinys – tai filmas ar TV serialas arba TV serialo epizodas ar bet koks kitas mūsų pateiktas produktas ar turinys, skirtas pirkti ar nuomoti per Platformą.
1.6. Platforma – tai mūsų (ir (arba) mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjų mūsų vardu) teikiama skaitmeninio turinio platforma, apimanti visus platformos puslapius ir visą informaciją, medžiagą, tekstą, grafiką ir priemones.
1.7. Nuomojamas turinys – tai platformos turinys, kurį išsinuomojo Narys ir kurį galima peržiūrėti tam tikrą laikotarpį.
1.8. Įsigytas Turinys – platformos turinys, kurį Narys įsigijo ir kurį galima peržiūrėti neribotą laiką arba tol, kol Narys turi Nario paskyrą.

2. Sutikimas su sąlygomis


Šios sąlygos sudaro pagrindą, kuriuo jūs sutinkate naudoti Bendrovės platformą filmams nuomoti.
Šios sąlygos yra teisiškai įpareigojanti sutartis tarp jūsų ir Bendrovės. Naudodamiesi Platforma (kuri apima prieigą prie Platformos, paskyros sukūrimą ir (arba) bet kokio Platformos turinio pirkimą ar nuomą), jūs sutinkate su šiomis sąlygomis ir sutinkate jų laikytis.

3. Platformos naudojimas


Platforma leidžia jums nuomoti mūsų Platformos turinį asmeniniam naudojimui pagal šias sąlygas, įskaitant visas konkrečiam Platformos turiniui būdingas sąlygas.
Norėdami įsigyti ar išsinuomoti Platformos turinį, turite būti 18 metų ar vyresni ir būti teritorijoje, kurioje leidžiama naudoti tam tikrą Platformos turinį. Jūs sutinkate nenaudoti ir nebandyti naudotis Platforma už šios teritorijos ribų.
Mes galime naudoti geografinio filtravimo / geografinio blokavimo technologijas, kad patikrintume, kaip laikotės reikalavimų, ir užkirstume kelią prieigai už šios teritorijos ribų.
Jūs esate atsakingi už tai, kad visi asmenys, kurie naudojasi Platforma per jūsų interneto ryšį, žinotų apie šias sąlygas ir jų laikytųsi.

4. Techiniai reikalavimai


Jūs esate atsakingi už tai, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių, jog galėtumėte naudotis Platforma, įskaitant užtikrinimą, kad naudojate technologiją, galinčią naudoti Platformą. Norint naudotis Platforma, reikia suderinamų įrenginių, tam tikros programinės įrangos (gali būti taikomi mokesčiai) ir interneto prieigos. Platformos naudojimui gali turėti įtakos šių veiksnių veikimas ir šie reikalavimai gali būti bet kada keičiami. Mes dėsime pagrįstas pastangas, kad praneštume jums apie visus pakeitimus.

5. Suderinami įrenginiai ir programinė įranga


Sistemos reikalavimai išsamiai aprašyti žinyno puslapyje. Jūs pripažįstate, kad Platforma gali neveikti visuose anksčiau nurodytuose suderinamuose įrenginiuose, ypač senesniuose įrenginiuose, naršyklėse ir (arba) operacinėse sistemose.
Primygtinai rekomenduojama naudotis sparčiuoju internetu.

6. Pirkimas ir apmokėjimas


Norėdami naudotis Platforma, turite tapti Nariu ir sutikti su šiomis sąlygomis. Tapę Nariu, galite pasirinkti išsinuomoti Platformos turinį. Mokesčiai už Platformos turinio pirkimą ar nuomą yra nurodyti Platformoje ir bus nurodyti prieš patvirtinant mokėjimą. Mokesčiai retkarčiais keičiami be įspėjimo. Pateikę savo platformos turinio nuomos užsakymą, negalėsite atšaukti užsakymo.
Mokėjimus už platformos turinio nuomą tvarko trečiosios šalies mokėjimo vartų teikėjas. Nuomodami Platformos turinį, turėsite įvesti savo kredito kortelės duomenis į mokėjimo sistemą, kad galėtumėte peržiūrėti Platformos turinį. Visi mokėjimai per šią sistemą apdorojami naudojant SSL (Secure Socket Layer) protokolą, kuriame slapta informacija yra užšifruota, kad apsaugotų jūsų privatumą.
Jei įtariate, kad buvo įvykdyta apgaulinga kredito kortelės operacija, užregistruota dėl Platformos, turite kreiptis į Bendrovę tiesiogiai, kad išspręstumėme skundą. Bendrovė bendradarbiaus su trečiosios šalies mokėjimo vartais, kad suteiktų pagrįstą pagalbą nagrinėjant bet kokį skundą. Bendrovė neprisiima atsakomybės už nuostolius, kuriuos galite patirti dėl bet kokio jūsų arba mūsų trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėjo sąlygų pažeidimo, ir jei turite skundų dėl mokėjimo proceso, turite juos tiesiogiai pateikti Bendrovei.

7. Narių paskyros


7.1. Neatskleiskite savo paskyros informacijos niekam kitam.
7.2. Jūs esate visiškai atsakingas už savo Nario paskyros konfidencialumo ir saugumo palaikymą bei už visą veiklą, kuri vykdoma jūsų Nario paskyroje arba per ją;
7.3. Jūs sutinkate nedelsiant pranešti Bendrovei apie bet kokį jūsų Nario paskyros saugumo pažeidimą;
7.4. Bendrovė neatsako už jokius nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto jūsų Nario paskyros naudojimo;
7.5. Jei sukursite Nario paskyrą ir (arba) naudosite Platformą kito asmens vardu, garantuojate, kad turite to asmens įgaliojimus. Jūs taip pat prisiimate visą atsakomybę ir pasekmes už šių sąlygų pažeidimus, susijusius su bet kokia savo neteisėta veikla. Jūs negalite pasiekti Nario paskyros, prie kurios neturite prieigos, ar bandyti prie jos prieiti. Jūs sutinkate pateikti tikslią ir išsamią informaciją, kai tampate Nariu, o naudodamiesi Platforma sutinkate atnaujinti tokią informaciją, kad ji būtų tiksli ir išsami.

9. Platformos paslaugos ir pasiekiamumas


Mes galime keisti, laikinai sustabdyti ar nutraukti Platformos ar bet kurio Platformos turinio galiojimą bet kuriuo metu jus apie tai įspėję arba neįspėję. Mes neatsakome už Platformos ar bet kokio jos turinio nepasiekiamumą, jei pažeidėte kurią nors iš šių sąlygų, arba tais atvejais, kai mes negalime to kontroliuoti. Jei sumokėjote už Platformos turinį, bet mums nepavyko jo pateikti, mūsų atsakomybė už bet kokį tokį nepasiekiamumą bus apribota to Platformos turinio pirkimo kaina.
11. Naudojimo taisyklės
Platformą ir Platformos turinį turite naudoti griežtai laikydamiesi šių sąlygų. Jums bus suteikta teisė naudoti Platformos turinį tik asmeniniams, nekomerciniams tikslams. Jūs negalite pateikti Platformos turinio komerciniais tikslais, švietimo tikslais ar kitais tikslais, kurie nėra aiškiai leidžiami šiose sąlygose.
Jūs sutinkate dėl bet kokios priežasties nepažeisti, neapeiti, neperdaryti, dekompiliuoti, neišmontuoti ar kitaip nepažeisti jokių su Platforma ir Platformos turiniu susijusių saugos technologijų, taip pat trukdyti, pašalinti ar keisti bet kokią skaitmeninių teisių valdymo informaciją Platformoje ar Platformos turinyje, arba bandyti ar padėti kitam asmeniui tai padaryti. Negalite piktnaudžiauti Platforma bandydami pakenkti paslaugai, naudodami technologiškai kenksmingas ar žalingas priemones ar medžiagą. Negalite naudoti Platformos jokiais tikslais, kurie yra neteisėti, nėra mūsų įgalioti ar kitaip prieštarauja šioms sąlygoms.
Bendrovė ar jos paslaugų teikėjas bet kada gali stebėti ir kontroliuoti, kaip jūs naudojatės Platforma.

12. Trečiųjų šalių medžiaga


Tam tikra platformoje esanti informacija gali jus susieti su svetainėmis, kurios nepriklauso Bendrovei arba kurių ji nekontroliuoja. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tų svetainių turinį ar kitaip už bet kokią trečiųjų šalių medžiagą, kuri gali būti rodoma Platformoje.

13. Nepageidaujama medžiaga


Mes siekiame įtraukti įvertinimo informaciją, kai ji yra pasiekiama visam Platformos turiniui. Galite asmeniškai manyti, kad kai kuriame Platformos turinyje yra įžeidžiančio, nepadoraus ar nepageidaujamo turinio, o kai kuriame platformos turinyje taip pat gali būti jums aiškiai nepriimtinos medžiagos. Laikydamasi galiojančių cenzūros įstatymų, Platforma teikia Platformos turinį tik jūsų rizika, o bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už medžiagą, kurią galite laikyti įžeidžiančia, nepadoria ar prieštaringa. Kai kuris Platformos turinys gali būti parduodamas ribojant amžių. Gali būti neteisėta sąmoningai įsigyti tam tikrą Platformos turinį, jei neatitinkate minimalaus amžiaus reikalavimo. Parduodami Platformos turinį mes remiamės jūsų nurodymu, kad esate pakankamai suaugęs, jog legaliai įsigytumėte konkretų Platformos turinį. Jei turime pagrįstų priežasčių manyti, kad jūs nepakankamai suaugęs, mes galime atšaukti jūsų narystę.

14. Intelektinė nuosavybė


Platformoje ir Platformos turinyje yra informacija ir medžiaga, kuri priklauso Bendrovei ir (arba) jos licencijų išdavėjams ir (arba) paslaugų teikėjams ir yra saugoma pagal galiojančius intelektinės nuosavybės ir kitus įstatymus, įskaitant įstatymus, susijusius su autorių teisėmis. Bendrovė pasilieka sau ir tokioms trečiosioms šalims visas tokias teises visose pasaulio jurisdikcijose. Jūs negalite (ir neturite leisti kitiems) įgalioti ar padėti kitam asmeniui pašalinti bet kokius Platformos turinyje esančius pranešimus apie autorių teises ar kištis į juos.
Mes rimtai žiūrime į savo autorių teisių (ir licencijų davėjų bei paslaugų teikėjų) pažeidimus. Jūs turite:
- Platformos turinį ir susijusią informaciją bei medžiagą naudoti tik naudojant Platformą laikydamiesi šių sąlygų, o ne kitais tikslais;
- neatsisiųsti, neįkelti, nekopijuoti, neatgaminti, viešai nepranešti, neskelbti, netransliuoti, nemodifikuoti, nemanipuliuoti, nenuomoti, neskolinti, neparduoti, neplatinti ar nekurti jokių išvestinių kūrinių, susijusių su bet kokiu Platformos turiniu ar bet kuria jo dalimi;
- jokiu būdu nekopijuoti, neatgaminti, nekeisti ir nemanipuliuoti jokia Platformos dalimi ir (arba) Platformos turiniu;
- nesinaudoti Platformos ar Platformos turiniu neleistinu būdu.
Mes pasiliekame visas teises ir teisių gynimo priemones, kuriomis galime pasinaudoti, kad užkirstume kelią intelektinės nuosavybės, kuri priklauso mums ar mūsų licencijos išdavėjams ar paslaugų teikėjams, pažeidimų, susijusių su Platforma ar Platformos turiniu.
Su Platforma susiję Bendrovės prekių ženklai, paslaugų ženklai, grafiniai elementai ir logotipai yra Bendrovės intelektinė nuosavybė. Kiti su Platforma arba Platformos turiniu susiję prekių ženklai, paslaugų ženklai, grafiniai elementai ir logotipai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai. Jums nesuteikiama jokia teisė ar licencija dėl minėtų prekių ženklų ir tokių prekių ženklų naudojimo.

15. Nutraukimas


Mes galime:
- nutraukti tarp jūsų ir Bendrovės sudarytą sutartį pagal šias sąlygas;
- bet kuriuo metu be įspėjimo sustabdyti prieigą prie Platformos (ar bet kurios jos dalies) ar bet kurio Platformos turinio.
Jei nepažeidžiate šių sąlygų, mes jums kompensuosime už bet kokį Platformos turinį, už kurį sėkmingai sumokėjote, bet kuris nebuvo jums prieinamas pagal 7 straipsnį nutraukimo ar sustabdymo metu.
Mes neatsakome, jei dėl kokios nors priežasties Platforma yra neprieinama bet kuriuo metu ar bet kuriuo laikotarpiu. Retkarčiais mes galime apriboti prieigą prie kai kurių Platformos dalių arba Platformos turinio.
Mes turime teisę bet kada išjungti narystę, jei, mūsų nuomone, jūs nesilaikėte kurios nors iš šių sąlygų.
Bet kada galite nustoti naudotis Platforma.

16. Atsakomybės atsisakymas


Jūs naudojatės Platforma savo pačių rizika.
Bendrovė negarantuoja, nepareiškia, ir neužtikrina, kad Platforma galės būti naudojama nepertraukiamai ar be klaidų, ir neatsako už jokius nuostolius, atsiradusius dėl tokių įvykių, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, pažeidimą, užpuolimą, virusus, trukdžius, įsilaužimą ar kitus saugumo pažeidimus ar kitus veiksnius, kurie nepriklauso nuo Bendrovės ir (arba) jos licencijų išdavėjų ir (arba) jos paslaugų teikėjų pagrįstos kontrolės, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų suderinamo įrenginio ar interneto ryšio pobūdžiu. Tiek, kiek leidžia įstatymai, Platformą ir Platformos turinį Bendrovė teikia be jokių garantijų, išskyrus įstatymais numatytą apsaugą, kurią jums suteikia galiojantys teisės aktai.

17. Atsakomybės apribojimas


Bendrovės atsakomybė yra ribojama, kaip nustatyta šiose sąlygose ir kitaip, atsakomybės suma, kuri gali kilti pagal galiojančius teisės aktus, ir tik dėl bet kokios garantijos, atitinkančios Bendrovės prekių ar paslaugų, susijusių su Platforma ar bet kokiu Platformos turiniu, tiekimo reikalavimų nesilaikymo. Bendrovė aiškiai neprisiima atsakomybės už visus tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą, kuriuos vartotojas patyrė dėl Platformos naudojimo ar negalėjimo naudotis Platforma.

18. Atsisakymas ir žalos atlyginimas


Jūs sutinkate atlyginti žalą ir apsaugoti Bendrovę, jos direktorius, pareigūnus, darbuotojus, filialus, agentus, rangovus ir licencijas išduodančius asmenis nuo visų pretenzijų ir skundų, kylančių dėl šių sąlygų pažeidimo ir jūsų naudojimosi Platforma.
Bendrovė pasilieka teisę imtis bet kokių veiksmų, kurie, mūsų manymu, yra būtini, norint susigrąžinti visas sumas, kurias mums esate skolingi. Jūs sutinkate, kad tokiomis aplinkybėmis būsite atsakingi už visas mūsų patirtas išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, teisinius mokesčius, skolų rinkimo mokesčius, arbitražo išlaidas ir teismo išlaidas.

19. Įvairūs


Šios sąlygos sudaro visą jūsų ir Bendrovės susitarimą dėl Platformos. Jei kuri nors šių sąlygų dalis laikoma negaliojančia arba neįgyvendinama, likusios šių sąlygų dalys lieka galioti.
Neįgyvendinus tokių teisių ar nuostatų pagal šias sąlygas, tai nereiškia atsisakymo nuo tokios ar kitos nuostatos.
Mes neatsakome už įsipareigojimų nevykdymą dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių. Mes galime jums pranešti apie Platformą atsiųsdami el. laišką jūsų Nario el. pašto adresu. Pranešimai įsigalioja nedelsiant, kai mes juos paskelbiame.

20. Reglamentuojamos teisės


Pretenzijų ar ginčų, kokiu nors būdu susijusių su jūsų naudojimusi Platforma, sprendimo tikslais šias sąlygas ir Platformos bei Platformos turinio naudojimą reglamentuoja jurisdikcija, kurioje Bendrovė yra įsisteigusi.